Archive for januari 30th, 2008

30 januari, 2008

En kort kärnkraftshistorik

av jstenling

Kärnkraften är en ganska ny uppfinning. Den första elektriciteten från kärnkraft producerades 1951 i USA. Världens första kommersiella kärnkraftverk öppnade i Sellafield i England 1956. Kärnkraften växte snabbt under 60-, 70- och 80-talet från 1 GW till runt 300 GW installerad effekt. Från 80-talet och framåt har betydligt färre kärnkraftverk tagits i bruk. De två olyckorna i Three Mile Island 1979 och Chernobyl 1986 bidrog till att sätta stopp för byggnationerna av nya reaktorer i många länder. En annan orsak var att behovet av ny elektricitet som vuxit mycket snabbt under de tre tidigare decennierna minskade under 80-talet och framåt. Detta gjorde det mindre attraktivt att investera i nya reaktorer som bara är lönsamma om man kan köra för fullt.

Idag finns det 439 reaktorer i drift som genererar elektricitet. Tillsammans står de för ungefär 16% av all elproduktion i världen. USA är det land som producerar mest elektricitet från kärnkraft. Frankrike är det land som producerar störst andel av sin elektricitet från kärnkraft.

Kärnkraften i Sverige

Nästan hälften av all elektricitet vi producerar kommer från kärnkraft, en internationellt hög siffra. Det finns totalt 10 reaktorer på tre platser: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Den totala installerade effekten är 9,2 GW. Reaktorerna i Sverige är tagna i drift mellan 1972 och 1985.

Efter olyckan i Three Mile Island 1979 folkomröstade Sverige 1980 om en utfasning av kärnkraften. Riksdagen beslutade att den skulle vara utfasad innan 2010. Beslutet ändrades 1997 till att ”kärnkraften ska avvecklas för att åstadkomma en ekologisk och ekonomiskt hållbar energiförsörjning byggd på förnyelsebara energislag. Omställningen ska genomföras så att svensk industri och samhället i övrigt har tillgång till el på internationellt konkurrenskraftiga villkor”.

Man kan med säkerhet säga att ingen av de reaktorer som är i drift idag kommer att vara utfasad till 2010. Stora investeringar har gjorts de senaste tio åren för att ersätta den elproduktion som försvann när de två reaktorerna i Barsebäck stängdes ned och nya projekt löper alltjämt på verken för att säkra driften i framtiden. Oskarshamn uppgraderar exempelvis sina reaktorer och siktar på att förlänga livslängden till 60 år.

I ett kommande inlägg tittar jag närmare på riskerna med kärnkraft och vad som skulle krävas för att fasa ut kärnkraften i Sverige.

30 januari, 2008

Repetition av energitermer och storheter

av jstenling

För att kunna följa med i mina inlägg om energi så är det viktigt att ha koll på några energibegrepp. Här kommer en snabb repetition.

Effekt är hur snabbt man omsätter energi. Högre effekt betyder snabbare omsättning. Effekt mäts i Watt (W). En vattenkokare som har en effekt på 2 kW värmer en liter vatten dubbelt så snabbt som en som har en effekt på 1 kW.

Energiförbrukning när det gäller elektricitet mäts i kWh. Om en vattenkokare har en effekt på 1 kW och står påslagen i en timma så kommer den att förbruka 1 kWh elenergi.

För att hålla siffrorna hanterbara så använder jag mig av prefix:

kilo (k) = 1000

Mega (M) = 1000 000

Giga (G) = 1000 000 000

Tera (T) = 1000 000 000 000

1 kW är alltså 1000 W, och så vidare.

Både effekt och energiförbrukning är viktigt när man talar om vårt elnät. Vilken maximal effekt alla kraftverk kan leverera är kritiskt eftersom det är det som avgör hur mycket el vi samtidigt kan göra av med. En riktigt kall vinternatt är det av yttersta vikt att tillräcklig effekt kan levereras eftersom nätet annars kan bli överbelastat.

Energiförbrukningen handlar om hur mycket energi vi över tid kan göra av med utan att tömma alla vattenmagasin eller göra slut på allt uran i kärnkraftverken. Det måste vara balans mellan inflöde och utflöde, annars blir det problem.