Archive for oktober 21st, 2008

21 oktober, 2008

Vad kostar det att bygga vindkraft kontra kärnkraft?

av jstenling

Jag har länge tänkt gräva lite djupare i kostnaden för att bygga nya elkraftanläggningar av olika slag. När det diskuteras kärnkraft kontra vindkraft så lyfts just den ekonomiska aspekten ofta fram som ett argument för än det ena än det andra. Exempelvis hävdade Lester Brown vid sin bokpresentation i Stockholm att kärnkraft inte kunde konkurrera med vindkraft om alla kostnader togs med i beräkningen.

Nu faller det sig så bra att Elforsk med jämna mellanrum undersöker hur det ligger till på området och publicerar en rapport. Den senaste  heter El från nya anläggningar 2007. Den innehåller mycket matnyttig information. Jag har valt att koncentrera mig på att jämföra kostnaderna för kärnkraft och vindkraft eftersom de är de två kraftkällor som diskuteras mest just nu.

Jag jobbar inte inom elkraftområdet utan litar på att Elforsk saknar incitament att framställa något energislag som bättre samt att de har gjort korrekta antaganden i sin analys.

Investeringskostnad och driftkostnad

När det gäller vindkraft så uppskattar rapportförfattarna kostnaden för investeringen inkl. nätanslutning till 11 000 kr/kW för en mindre landbaserad park och 12 500 kr/kW för en större. Drift och underhållskostnaden uppskattas till 9 öre/kWh för båda storlekarna.

För kärnkraften tittar man på kostnaden för de olika typerna av reaktorer som säljs kommersiellt idag: Areva EPR, Westinghouse AP-1000, GE ABWR och GE ESBWR. Investeringkostnaden uppskattas till mellan 1500-2000 $/kWe. Omräknat i svenska kronor blir det för den billigaste ungefär 10 500 kr/kWe. Drift och underhållskostnaden uppskattas till 10-12 öre/kWh inkluderat bränsle och kostnaderna för att ta hand om avfallet och montera ned reaktorn när den är slut.

När rapportmakarna sammanfattar alla aspekter landar de på följande produktionskostnad i öre per kWh:

Typ Effekt (kWe) 6% ränta 12 % ränta 6 % ränta 12 % ränta
Vind land 4,25 54,5 78,9 37,6 60,7
Vind land 40 47,3 67,9 30,4 49,6
Kärnkraft 1600 27,1 37,9 33 43,8

Kolumn 3-4 är kostnad utan skatter, avgifter och bidrag, kolumn 5-6 med skatter, avgifter och bidrag.

Jag antar att anledningen till att kärnkraften ligger betydligt bättre till jämfört med vindkraft trots likvärda investerings- och driftskostnader är att en kärnkraftsanläggning har en betydligt högre nyttjandegrad än en vindkraftanläggning. Där en vindkraftanläggning kanske ligger på 30-40% av teoretiskt max på årsbasis ligger en kärnkraftanläggning på över 90%.

Sett ur ett strikt ekonomiskt perspektiv ser det onekligen ut som att kärnkraften har en upp på vindkraften.